PDF 珍藏钞本《遁甲括囊集》上中下3卷全本 龍伏山人 遯甲括囊集

珍藏钞本《遁甲括囊集》上中下3卷全本 龍伏山人 遯甲括囊集
网盘下载PDF

资源信息

 资源编号:qm2100007

 文件大37.0 MB (38,858,752 字节)

文件页数3卷本

网盘链接提取

部分截图

本书为龙伏山人存世手稿集,其手稿多成书于清光绪时期。龙伏山人是清末著名术数学家、易学家,作品甚多,但历经兵燹之后,仅存五部于世,是为《奇门遁甲鸣法》、《奇门遁甲衍象》、《奇门遁甲枢要》、《遯甲括囊集》、《增注蒋公古镜歌》,因而结集影印出版,以为纪念。全书宣纸线装,一函十册。按宣统《海城县志》:矫晨熺,字子阳,号四大山人,又号卓卓子,原籍山东黄县。曾祖矫钧璧,刑科给事中。祖玉圣,拔贡生,始迁县境。父一桂,业儒。晨熺少孤,事母孝。

初习贴括,既而厌弃之,专鹜高远神奇之术。凡天文地理及医卜星相诸书,无不窥其奥妙。尤邃于《易》,受数理于戚允庵先生,术益精。平生特立独行,与世不苟合,遂以卜隐于世,推测多奇中。日得千钱,足以自给,即闭肆下帘,陶然读书自乐,有严君平之风。年六十五卒。着术学书甚多,经兵燹,遗稿散失,仅存《奇门括囊集》、《食墨录》、《鸣法》、《衍象》、《枢要》
第一章 
释入式起例之纲领;
第二章
释八门九星九神十干之所属所主,天文地理人物之用;
第三章
释十八局中七十二课卦体之吉凶,并动静用象之机括。第一、二、三章为上卷。
第四章
释阴阳二使、四象两家、三垣六亲、地利人和、同异彼我、已往将来、晦明向背、男女老幼、虚实亲疏、升降存亡、贵贱高下、大小尊卑、六情衰旺,河洛开阖之机,阴阳用神之妙。
第五章
释主客命用,各有恩、用、仇、难之四般,并各有旺衰、生克、冲合之六象及元运分野之定数。
第四、五章为中卷。
第六章 释天文、地理、年时、人事诸门之断验并诸事用神占法。
第七章 释战守进退、攻城突围之秘义,及出行、克应、覆射之情形。

第六、七章为下卷。国学书阁 » PDF 珍藏钞本《遁甲括囊集》上中下3卷全本 龍伏山人 遯甲括囊集

发表回复

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情